کتاب بانکدار آنارشیست و دریانورد

اثر فرناندو پسوا از انتشارات هرمس - مترجم: علیرضا زارعی-ادبیات پرتغال